Flappy pig

By Ziang Xu, Haorui Zhang, and Beicheng Huang